LAW

Forretningsbetingelser – klik her

Generelt

Bendtsen Law Advokatanpartsselskab, Amaliegade 22, 1., 1256 København K, CVR-nr. 37 84 34 82 (herefter ”Bendtsen Law”). For kontaktoplysninger på bl.a. Bendtsen Laws ansatte se https://bendtsen.com/team/

Advokat Claus Molbech Bendtsen, advokat Henrik Lava Sand Rasmussen og advokat Alexandar Korsgaard Bruun driver advokatvirksomhed via Bendtsen Law.

Bendtsen Laws advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark.

Bendtsen Laws advokater er en del af Advokatsamfundet, og er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Se for yderligere informationer på advokatsamfundet.dk.

Ansvarsforsikring og garanti

Bendtsen Law har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvarsforsikring er tegnet via Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C, CVR-nr. 10 52 96 38, der tillige har stillet garanti. Forsikringen og garantien dækker alle Bendtsen Lawsadvokater. 

Klientkonti

Bendtsen Law har klientkonto i Nykredit Bank A/S.

Alle beløb, der indbetales til Bendtsen Laws klientkonti, indsættes på Bendtsen Laws klientbankkonti i Nykredit Bank A/S. Såfremt Bendtsen Law skifter bank og i den forbindelse flytter indeståender på klientkonti til en anden bank, vil klienter med indeståender på dette tidspunkt blive orienteret individuelt herom.

Beløbene indsættes for klientens regning og risiko. Bendtsen Law påtager sig således ikke noget ansvar for beløb, der indbetales på vores klientbankkonti i tilfælde, hvor pengeinstituttet skulle være/blive nødlidende og dermed ikke i stand til at tilbagebetale beløbet.

Klienter gøres opmærksomme på, at der med virkning fra 1. juni 2015 er foretaget en ændring i reglerne om indskydergaranti ved pengeinstitutters konkurs. Der er ikke længere fuld dækning for indskud på klientbankkonti, men samme dækning til den reelle indskyder af de midler, der er indsat via advokat, som af alle andre indskud. Det indebærer, at klientens indestående på Bendtsen Laws klientbankkonti vil blive lagt sammen med klientens eventuelle andre/private indestående på egne konti i samme bank (Nykredit Bank A/S) ved beregning af dækning fra Garantiformuen. Dækningen omfatter (pr. 1. april 2019) indskud op til et beløb, der svarer til EUR 100.000, dvs. ca. DKK 745.000. Hvis klienten har lån i samme pengeinstitut (Nykredit Bank A/S), der er forfaldent til betaling, bliver det beløb, klienten skylder, trukket fra klientens indlån, før der gives dækning fra Garantiformuen. Der gælder følgende særregler i forhold til ovenstående:• Pensionskonti er dækket ubegrænset. • Følgende er beskyttet med op til EUR 150.000, det vil sige ca. DKK 1,1 mio., i maksimalt seks måneder fra de blev sat ind på kontoen: (i) indskud, der har et socialt formål i henhold til lov, f.eks. arbejdsskadeerstatning, personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl., og (ii) indskud som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse, • Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt til eller hovedsageligt skal bruges til andre formål end erhvervsmæssige, dækkes op til et beløb, der svarer til EUR 10 mio., det vil sige ca. DKK 74,5 mio. i op til 12 måneder fra beløbet indsættes på kontoen.

Overførsler i DKK fra udlandet

Nykredit Bank A/S

Kalvebod Brygge 1 – 3
1560 København V

Danmark

SWIFT: NYKBDKKK

IBAN-nr.: DK8081 1700 0428 9743

Overførsler i DKK fra Danmark

Nykredit Bank A/S

Kalvebod Brygge 1 – 3
1560 København V

Danmark

Reg.nr. 8117, kontonr. 0004289743

Renter tilskrives i henhold til klientkontovedtægten og tilfalder klienten, mens negative renter afholdes af klienten. Advokatfirmaet Bendtsen Law gør særligt opmærksom på, at Nykredit Bank fra og med 1. april 2020 opkræver en negativ rente på -0,75 % på klientkonti. 

Selskabet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. Selskabets almindelige forretningsbetingelser, der supplerer nærværende oplysninger, kan findes her.

Klientoplysninger

Bendtsen Law er som advokatvirksomhed underlagt Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.


Loven forpligter Bendtsen Law til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år.


Bendtsen Law beder derfor sine klienter om at oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. samt vise dokumentation herfor ved indgåelsen af samarbejdet. For selskaber anmodes ligeledes om oplysninger og dokumentation for selskabets ejerforhold samt legitimationsoplysninger for reelle ejere.

Udenlandske klienter skal give tilsvarende oplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. for personer eller CVR-nr. for selskaber.

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.

Interessekonflikter

Bendtsen Law påtager sig ikke opgaver, hvor der er risiko (aktuel eller nærliggende) for interessekonflikt.

Forinden Bendtsen Law indgår samarbejde med en ny klient, gennemgår Bendtsen Law en fast procedure internt i huset for at sikre, at der ikke er eller opstår interessekonflikter på tværs i huset. Det samme gælder for iværksættelsen af nye opgaver for eksisterende klienter. Hvis der i denne proces opstår tvivl om, hvorvidt der foreligger eller kan foreligge en interessekonflikt, behandles spørgsmålet i partnerkredsen.

Fortrolighed

Bendtsen Law er underlagt tavshedspligt i forhold til vores klienter – både i forhold til deres sager og de oplysninger, der videregives til os eller kommer til vores kundskab i forbindelse med håndteringen af sagerne. Tavshedspligten er vores højeste prioritet, og den kan kun tilsidesættes i forhold, hvor vi er juridisk forpligtede hertil – eksempelvis, hvis der opstår mistanke om, at transaktioner har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Bendtsen Law eksempelvis være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) eller Advokatsamfundet.

Ansvarsbegrænsning

Bendtsen Law er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre vores klienter, med de nedenfor anførte begrænsninger.

Bendtsen Laws ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab. Derudover gælder følgende begrænsninger:• Bendtsen Law erstatningsansvar, herunder enhver partners og advokats erstatningsansvar, er begrænset til EUR 2.000.000.• Klienten kan alene rejse erstatningskrav mod Bendtsen Law og således ikke mod den/de enkelte partner(e), advokat(er), jurist(er) eller andre medarbejdere.

Bendtsen Law rådgiver alene om danske juridiske forhold. Hvis opgaven/rådgivningen relaterer sig til udenlandsk lovgivning, anbefaler Bendtsen Law altid, at vores klienter engagerer lokale advokater. Bendtsen Law vil altid gerne bistå med at indhente sådan udenlandsk rådgivning, men Bendtsen Lawsrådgivning kan aldrig anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.

Bendtsen Law kan ikke holdes ansvarlig for rådgivning ydet af Bendtsen Law klienters øvrige rådgivere, heller ikke selvom bistanden/rådgivningen er indhentet af eller i samråd med Bendtsen Law.

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder anvendelse i det omfang, de på det relevante tidspunkt ikke er i strid med præceptiv lovgivning.

Prispolitik

Bendtsen Laws honorar fastsættes som udgangspunkt på baggrund af ressourceforbrug og den værdi, som vores rådgivning tilfører. I vurderingen indgår blandt andet: • Tidsforbrug• Opgavens kompleksitet• Anvendte specialistkompetencer• Om opgaven er gennemført under betydeligt tidspres• Opgavens vigtighed og interesse for klienten• Vores ansvar forbundet med opgaven• Det opnåede resultat

Medarbejderne hos Bendtsen Laws timetakster varierer afhængig af anciennitet og specialviden.

Afhængig af opgavens karakter og klientens individuelle behov opererer vi også med andre prismodeller, herunder eksempelvis:• Estimat: Der afgives et estimat ud fra beskrivelsen af opgaven. Estimatet kan løbende justeres i samråd med klienten.• Fast honorar: Der aftales et fast honorar for løsning af en konkret defineret opgave. En senere begrænsning, udvidelse eller ændring af opgaven medfører ændret honorar.• Blended rate: Det samlede honorar baseres på en fast gennemsnitlig timepris, uanset hvilke jurister der har arbejdet på sagen.

Prismodellerne kan kombineres efter behov og aftale.

Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning.

Betalingsbetingelser er 8 dage netto, hvorefter honoraret inklusive moms kan tillægges morarenter i overensstemmelse med den danske rentelovs bestemmelser.

Klager

Bendtsen Law søger altid 100 % kundetilfredshed.

Hvis det imidlertid skulle ske, at kunden ikke er tilfreds med Bendtsen Laws rådgivning eller behandling af kundens sag, opfordres kunden i alle tilfælde til at kontakte den ansvarlige partner.

Bendtsen Law er underlagt de Advokatetiske Regler, der udstedes af Advokatsamfundet, og som kan læses på http://www.advokatsamfundet.dk/. Klager over vores rådgivning og det beregnede salær kan også indbringes for Advokatnævnet.

Kontaktoplysninger på Advokatnævnet:

Advokatnævnets sekretariat

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Telefon: 33 96 97 98

Telefontid: Mandag – fredag: kl. 9.30-12.30

E-mail: klagesagsafdelingen @ advokatsamfundet.dk

http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/

Eventuelle tvister om Bendtsen Laws rådgivning er undergivet dansk ret og de danske domstole.

Senest opdateret 2. marts 2020