FORRETNINGSBETINGELSER

1. Juridisk bistand

1.1 Vi, Bendtsen Law Advokatanpartsselskab (”Bendtsen Law”), yder juridisk bistand i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, herunder regler om professionel handlemåde og etik. 

1.2 Bendtsen Law overholder disse generelle vilkår, som går forud for vores klienters forretningsvilkår, medmindre andet er skriftligt aftalt med klienten med hensyn til en bestemt opgave.

1.3 Der er tilknyttet en overordnet, ansvarlig partner til hver opgave for klienten. Partneren bestemmer det antal af medarbejdere og yderligere ressourcer, der er nødvendig for at løse opgaven.

1.4 Bendtsen Laws juridiske bistand er baseret på dansk lovgivning. Vurderinger og vejledninger/anbefalinger udarbejdet med henblik på en opgave finder udelukkende anvendelse på forhold underlagt det danske retssystem, medmindre andet er aftalt med klienten.

1.5 Bendtsen Laws advokater er alle beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

2. Fortrolighed og intern viden

2.1 Al information modtaget fra eller om klienten i forbindelse med arbejde udført for klienten betragtes som fortroligt. Alle medarbejdere hos Bendtsen Law har tavshedspligt.

2.2 Vi har regler for alle medarbejdere og partnere, der overholder gældende lovgivning og som forbyder enhver videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og begrænser handel med børsnoterede værdipapirer.

2.3 Vores korrespondance foregår bl.a. via e-mail. Vores e-mailkorrespondance er ikke krypteret, medmindre lovgivningen stiller krav derom, og vi tager ikke ansvar for virus, uautoriserede ændringer, uretmæssig overvågning, forfalskninger eller andre forhold som følge heraf. Efter nærmere aftale med klienten tilbydes anvendelse af udelukkende krypteret e-mailkorrespondance.

3. Immaterielle rettigheder

3.1 Vores klient bevilges de nødvendige rettigheder i det af os genererede materiale under en opgave, men vi beholder ophavsret eller andre immaterielle rettigheder, hvad angår arbejde og materiale, der er udformet, konstrueret, genereret eller på anden vis udviklet af os i den periode, hvor vi leverer vores bistand.

rettigheder, hvad angår arbejde og materiale, der er udformet, konstrueret, genereret eller på anden vis udviklet af os i den periode, hvor vi leverer vores bistand.

4. Fakturering og forskudshonorar

4.1 Almindeligvis er fakturering baseret på et antal af faktorer, herunder tidsforbrug, opgavens kompleksitet, anvendte specialistkompetencer, om opgaven er gennemført under betydeligt tidspres, opgavens vigtighed og interesse for klienten, Bendtsen Laws ansvar forbundet med opgaven, det opnåede resultat mv. Overslag over salærets fulde beløb vedrørende gennemførelse og afslutning af sagen er indikativt, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

4.2 Vi sender faktura pr. e-mail til vores klienter på månedsbasis, medmindre andre faktureringsvilkår er blevet aftalt. Alle fakturaer indeholder følgende: (a) periode for hvornår bistanden er leveret, (b) fulde beløb for perioden, og (c) såfremt klienten skriftligt anmoder herom, medgået tidsforbrug. Salæret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning. Såfremt klienten anmoder skriftlig herom, og såfremt det fakturerede beløb overstiger kr. 25.000 ekskl. moms, vil fakturaen kunne indeholde en kort og summarisk beskrivelse af det udførte arbejde.

4.3 Betalingsvilkår er 8 dage netto fra faktureringsdatoen. I tilfælde af forsinket betaling vil der påløbe renter på beløbet i overensstemmelse med den danske rentelov.

4.4 Bendtsen Law forbeholder sig retten til at kræve forskudsbetaling eller særskilt godtgørelse af udlæg og omkostninger, ligesom Bendtsen Law nogle gange forlanger et forskudssalær. Forudbetalte beløb (dvs. ikke særskilt godtgørelse af udlæg og omkostninger) bliver deponeret på klientkontoen og betragtes som klientmidler, dog således, at Bendtsen Law er berettiget til uden klientens samtykke at modregne afholdte omkostninger og salær i de forudbetalte beløb.

5. Klientmidler

5.2 Klientmidler er i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning omfattet af det generelle loft for dækning på EUR 100.000 i tilfælde af at pengeinstituttet måtte blive nødlidende. Beløbsgrænsen beregnes pr. klient pr. pengeinstitut, og klientens eventuelle andre indeståender i samme pengeinstitut medregnes i opgørelsen.

5.3 Bendtsen Law hæfter ikke for et eventuelt tab af klientmidler, såfremt det benyttede pengeinstitut måtte blive nødlidende.

6. Bistand i forbindelse med auktionsprocesser

6.1 Såfremt Bendtsen Law bistår en klient i forbindelse med en auktionsproces, og den pågældende klient ophører med at være deltager i auktionsprocessen, er Bendtsen Law berettiget til at bistå en ny byder i samme auktionsproces med respekt af de advokatetiske regler og gældende lovgivning. Dette gælder både såfremt førstnævnte klient vælger at forlade auktionsprocessen frivilligt, eller førstnævnte klient af andre årsager ikke fortsætter i auktionsprocessen.

7. Marketing

7.1 Bendtsen Law er berettiget til loyalt og som led i Bendtsen Laws almindelige marketing (eksempelvis ved brug af logo med videre) at oplyse det forhold, at Bendtsen Law virker som advokat for klienten, herunder i forbindelse en konkret opgave.

7.2 Denne ret viger for aftalte fortrolighedsbestemmelser og forhold, som i sagens natur er underlagt almindelig diskretion og tavshedspligt.

8. Ophør

8.1 Såfremt en klient ikke entrerer med Bendtsen Law i en periode på 18 måneder, kan Bendtsen Law indenfor rammerne af de advokatetiske regler og gældende lovgivning bestemme, at klientforholdet er ophørt, således at Bendtsen Law kan entrere med virksomheder, som konkurrerer med den nu tidligere klient.

8.2 Vi kan blive nødsaget til at ophøre med at repræsentere en klient, f.eks. hvis en klient misligholder disse vilkår, er underlagt konkursbehandling, er insolvent, eller hvis salær ikke er indbetalt i overensstemmelse med vores vilkår.

8.3 Ethvert erstatningsansvar i forbindelse med vores bistand er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der skyldes disse generelle aftalevilkår, er underlagt det jurisdiktionsområde, der hører under Bendtsen Law værneting.